STUDERANDERÄTT

Vinga folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. Folkhögskolan är en självständig och fri skolform där varje skola skapar stor del av kursutbud och profil inom skolan.

Huvudmannens profil

Vinga folkhögskola har stiftelsen Pingstförsamlingarnas Skol- och Kursverksamhet (PSK) som huvudman. Vinga folkhögskola är en skola för utbildning, bildning och gemenskap. Utifrån en kristen värdegrund vill vi stimulera till samhällsengagemang och personlig utveckling.

Statens syfte

Riksdagen som ger ekonomiska bidrag till folkbildningen har beslutat om syftet med bidraget som sammanfattas i följande fyra punkter:

 • att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
 • att bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
 • att bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
 • att bidra till att bredda intresset för att öka delaktigheten i kulturlivet Statsbidragen får inte användas till verksamhet med kommersiellt syfte.

Kostnader

Läs mer under de olika utbildningarna om materialkostnader och kostnader för exempelvis studiebesök, studieresor m.m. För att komma till sidan klicka här

Demokrati

Skolans kursråd är den främsta organisationen för interna och gemensamma frågor. Representanter är kursdeltagare från varje kurs, lärarrepresentant samt rektor. Ordförandeskapet innehas av en kursdeltagare och väljs läsårsvis. Kursrådet möts regelbundet flera gånger per termin. 

Varje vecka har respektive mentorsgrupp tid för klassråd, där varje deltagare har möjlighet att lyfta upp aktuella frågor och idéer. Representanterna som sitter i skolans kursråd vidarebefordrar dessa ärenden till kursrådets sammanträden. 

Försäkringar

Alla studerande på Vinga Folkhögskola omfattas av en kollektiv olycksfallsförsäkring.

Tillgänglighet för studerande med funktionsvariationer

Vinga folkhögskola är tillgänglig för personer som använder rullstol då samtliga rum ligger på bottenplan.

Möjligheter till pedagogiskt stöd

Vi ansluter oss till ett miljörelaterat synsätt på funktionsvariationer som begrepp. Funktionsvariationer är inte något konstant utan kan uppstå i mötet med den omgivande miljön. Alla människor har lika värde och varje människa är unik. Vi ansluter oss vidare till de principer som finns FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet.

Vi har en strävan att skapa en god inlärningsmiljö för personer som är i behov av särskilt stöd på grund av exempelvis olika funktionsvariationer så som språksvårigheter eller psykosocial ohälsa. Vi värnar om den personliga utvecklingen hos alla våra deltagare.

Antagningsfrågor

Kursdeltagare antas löpande till kurser innan sista ansökningsdatum. Skickar du in din ansökan under ansökningsperioden har du större chans att bli antagen. Det går även att ansöka efter sista ansökningsdag, men då kontaktar vi dig i mån av plats. Vi beaktar tidigare utbildning, behov och gruppens dynamik. För vissa kurser sker intervjuer och nivåtester innan antagning.

Se vad som gäller för den kurs du sökt, infon hittar du på skolans hemsida under respektive kurs. 

Om en kurs ställs in

Om situationen uppstår att en kurs ställs in ges besked om detta senast 4 veckor innan kursstart. I de flesta fall beror det på att antalet kursdeltagare inte är tillräckligt många.

Riktlinjer för intyg, behörigheter och omdömen

Intyg efter genomförd kurs – Allmän kurs

Studierna bedrivs under 1-3 år beroende på förkunskaper. Efter genomförd kurs på gymnasienivå ges följande intyg; Ett intyg som innehåller de kurser/ämnen som har studerats och i vilken omfattning studierna har bedrivits d.v.s. hur många veckotimmar som varje kurs/ämne har förfogat över. Detta intyg innehåller också ett studieomdöme som är folkhögskolans konkurrens instrument när man söker till vidare studier. Studerande från folkhögskola söker i en särskild kvot.

En Folkhögskola använder en sjugradig skala för studieomdöme

4     – Utmärkt studieförmåga
3,5  – Mycket god – Utmärkt studieförmåga
3     – Mycket god studieförmåga
2,5  – God – Mycket god studieförmåga
2     – God studieförmåga
1,5  – Mindre god – God studieförmåga
1     – Mindre god studieförmåga

Ett grundläggande behörighetsintyg 

Omfattar följande gymnasiekurser: Svenska 1, 2 och 3; Engelska 5 och 6; Matematik 1 a, 1b; Naturkunskap 1a1; Samhällskunskap 1a1; Religionskunskap 1 samt Historia 1a1.

Allmän behörighet förutsätter att
 • den studerande har tillgodogjort sig innehållet i de aktuella gymnasiekurserna
 • den studerande har bedrivit gymnasiestudier under sammanlagt tre år. På folkhögskola kan ett år ersättas med arbetslivserfarenhet eller tidigare studier på gymnasienivå.
Särskild behörighetsintyg

Omfattar följande gymnasiekurser; Matematik 2b; Naturkunskap 2 samt Samhällskunskap 2.

Särskild behörighet förutsätter att den studerande har tillgodogjort sig innehållet i de aktuella kurserna.

Övriga kurser

Ett intyg som anger vilka kurser den studerande har deltagit i och i vilken omfattning studierna har bedrivits d.v.s. hur många veckotimmar varje kurs har förfogat över.

Studieomdöme på allmän kurs respektive kursintyg på övriga kurser förutsätter

 • att man har bedrivit studierna i normal omfattning d.v.s. att den studerande har varit närvarande minst 80% av kurstiden. För mer info se skolans frånvaropolicy längre ner på sidan. 
 • att arbetsuppgifterna har utförts på ett fullgott sätt.

Utvärdering

Varje år görs en skolövergripande utvärdering i slutet av varje läsår. Den är anonym och består dels av en skriftlig attitydundersökning till skolans olika verksamhetsområden, studiesituationen samt skolans utrustning och lokaler. Dels av en verbal del där kursdeltagaren fritt beskriver sin studiesituation samt frivilligt besvarar ett antal frågor.

Kursvisa utvärderingargörs i den egna klassen. Utvärderingarna redovisas för kursdeltagarna innan de slutat sina studier vid skolan.

Policy för frånvaro

Studier vid folkhögskola bygger till stor del på ett aktivt deltagande i den undervisning och verksamhet som ingår för respektive kurs. Vilket därmed innebär att närvaro är obligatorisk för varje deltagare. Skolan har en policy gällande hög frånvaro som kan leda till avskiljande från studierna för kursdeltagare. För att läsa frånvaropolicyn klicka här

Ordningsregler

Vinga folkhögskola är en plats där många människor möts för att få utvecklas och växa på ett personlig plan samtidigt som det sker i relation till andra. Alla som är en del av skolan har ett eget ansvar för att verka för att skolan ska vara en trygg och positiv miljö för alla. För att läsa ordningsreglerna klicka här

Alkohol- och drogpolicy

Skolan samt all verksamhet som sker inom skolans regi ska vara fri från alkohol och droger. För att läsa Alkohol- och drogpolicy klicka här

Etiska regler vid användning av internet

På skolan finns en policy vid användning av skolans internetuppkoppling och/eller vid användning av skolans bärbara datorer som finns för utlåning. För att läsa reglerna klicka här

Disciplinära åtgärder

Disciplinära åtgärder är varning, avstängning och avskiljande.

Varning

Rektor kan utfärda en skriftlig varning till kursdeltagare som inte följer skolans ordningsregler, missköter sina studier eller på annat sätt stör skolans verksamhet. En skriftlig varning åtföljs ofta av ett handlingsplan som visar vad som behöver göras för att komma till rätta med problemet. 

Avstängning

Ett beslut om avstängning innebär att den studerande under en viss bestämd tid inte får delta i undervisning eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid skolan. Det är rektor som fattar beslut om avstängning och beslutet ska meddelas skriftligen med skäl för beslutet. 

Avskiljande

Ett beslut om avskiljande innebär att deltagarens studier vid skolan avbryts efter beslut av rektor. I normalfallet föregås ett avskiljande av en varning eller en avstängning, men i mycket allvarliga fall kan det ske med omedelbar verkan. Beslut om avskiljande meddelas skriftligt med skäl för beslutet. 

Personuppgifter och Rapporteringssystem

Skolan hanterar alla personuppgifter enligt sin integritetspolicy som finns att tillgå i sin helhet på skolans expedition eller så kan du klicka här.

Skolan lämnar inte ut personuppgifter till utomstående:

 • till utomstående räknas också anhöriga till studerande som fyllt 18 år
 • det finns dock inget som hindrar den studerande från att medge att information delges anhöriga

Skolan har en skyldighet att rapportera till; t.ex. Centrala Studiestödsnämnden (CSN), Statistiska Centralbyrån (SCB), Folkbildningsrådet (FBR) och kommunala uppdragsgivare eller liknande. 

SCB är statistikansvarig myndighet för folkhögskolan, och har därmed ansvaret för datainsamling och granskning av vad som rapporterats. 

Regler kring öppenhet och arkivering

Skolan är inte en offentlig myndighet och har därför inte någon skyldighet att lämna ut information om verksamhet till allmänheten och har inte heller de krav på arkivering som offentliga myndigheter har. Vinga är som folkhögskola ålagd att följa intentionerna i arkivlagen, vilket innebär att skolan ska ha ett ordnat och välvårdat arkiv som tillgodoser rätten att ta del av handlingar, behovet av information för rättssäkerhet och god förvaltning samt forskningens behov. Vilka dokument som arkiveras och hur länge de sparas framgår av skolans registerförteckning. 

Styrelsen för Vinga folkhögskola

Skolans lokala styrelse består av 5-6 ledamöter, rektor, ekonom, personalrepresentant samt kursrådets ordförande. Styrelsemöte äger rum två tillfällen per termin.

Övrig information till kursdeltagare

Vi följer Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd rekommendationer för information till studerande. Här följer den informationen du får vid kursstarten (Kursstarten omfattar de 5 första studiedagarna på skolan):

 • kursansvarig lärares namn och hur du kan kontakta kursansvarig
 • kursplan och schema
 • terminstider och ledigheter
 • riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter och studieomdömen
 • frånvaroregler
 • rapporteringssystem till CSN
 • vad du själv skall ansvara för; ex. litteratur, material m.m.
 • skolans kollektiva olycksfallsförsäkring
 • tillgång och villkor för användning av skolans utrustning och utrymmen
 • etiska regler och ansvar vid användning av internet i skolans lokaler
 • villkor för avstängning och avskiljande från studier på Vinga folkhögskola
 • den studeranderättsliga standardens innehåll och innebörd för Vinga folkhögskola

Klagomål & konflikthantering

Om en studerande på Vinga folkhögskola inte är nöjd med sin situation på skolan tar man upp detta med sin kursledare. Kommer inte kursledaren och den studerande överens kan man gå vidare med ärendet till rektor och ev. efter detta till skolans styrelseordförande.

Om man inte är nöjd med beslutet här kan man överklaga till Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd (FSR), som hanterar ärendet och rekommenderar en lösning.

Vi förbinder oss att beakta FSR:s förslag och rekommendation till lösning av ärendet. Frågor gällande utfärdande av studieomdömen eller behörighetsgivning kan inte överklagas till prövning av FSR.