Studeranderätt

Vinga folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och
folkbildningen i Sverige. Folkhögskolan är en självständig och
fri skolform där varje skola skapar stor del av kursutbud och
profil inom skolan.

Huvudman/profil
Vinga folkhögskola har stiftelsen Pingstförsamlingarnas Skol- och
Kursverksamhet (PSK) som huvudman. Vinga folkhögskola
är en skola för utbildning, bildning och gemenskap. Utifrån en
kristen värdegrund vill vi stimulera till samhällsengagemang
och personlig utveckling.

Statens syfte med Statsbidraget
Riksdagen som ger ekonomiska bidrag till folkbildningen har beslutat om syftet med bidraget som sammanfattas i följande fyra punkter:

 • att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
 • att bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
 • att bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhällets
 • att bidra till att bredda intresset för att öka delaktigheten i kulturlivet

Ovanstående syften från staten styr skolans inriktning och verksamhet. Statsbidragen får inte användas till verksamhet med kommersiellt syfte.

Riktlinjer för intyg, behörigheter och omdömen

Intyg efter genomförd kurs – Allmän kurs
Studierna bedrivs under 1-3 år beroende på förkunskaper. Efter
genomförd kurs på gymnasienivå ges följande intyg; Ett intyg som
innehåller de kurser/ämnen som har studerats och i vilken
omfattning studierna har bedrivits d.v.s. hur många veckotimmar
som varje kurs/ämne har förfogat över. Detta intyg innehåller också
ett studieomdöme som är folkhögskolans konkurrensinstrument
när man söker till vidare studier. Studerande från folkhögskola
söker i en särskild kvot en Folkhögskolan använder en sjugradig
skala
4 – Utmärkt studieförmåga
3,5 – Mycket god – Utmärkt studieförmåga
3 – Mycket god studieförmåga
2,5 – God – Mycket god studieförmåga
2 – God studieförmåga
1,5 – Mindre god – God studieförmåga
1 – Mindre god studieförmåga

Ett grundläggande behörighetsintyg som omfattar följande
gymnasiekurser: Svenska 1, 2 och 3; Engelska 5 och 6; Matematik
1 a, 1b; Naturkunskap 1a1; Samhällskunskap 1a1;
Religionskunskap 1; Historia 1a1.

Särskild behörighet som omfattar följande gymnasiekurser;
Matematik 2b; Naturkunskap 2; Samhällskunskap 2.

Övriga kurser
Ett intyg som anger vilka kurser den studerande har deltagit i och i
vilken omfattning studierna har bedrivits d.v.s. hur många
veckotimmar varje kurs har förfogat över.

Allmän behörighet förutsätter
– att den studerande har tillgodogjort sig innehållet i de aktuella
gymnasiekurserna (kärnämnen)
– att den studerande har bedrivit gymnasiestudier under
sammanlagt tre år. På folkhögskola kan ett år ersättas med
arbetslivserfarenhet.

Särskild behörighet förutsätter
– att den studerande har tillgodogjort sig innehållet i de aktuella
kurserna.

Studieomdöme på allmän kurs respektive kursintyg på övriga kurser förutsätter
– att man har bedrivit studierna i normal omfattning d.v.s. att den
studerande har varit närvarande minst 80% av kurstiden. För mer
info se skolans frånvaropolicy
– att arbetsuppgifterna har utförts på ett fullgott sätt.
Heltidsstudier innebär att den studerande har ett schema som
motsvarar minst 20 timmars schemalagda studier per vecka. I omdömen och studieintyg framgår det hur dessa timmar har
fördelat sig över olika ämnen i kursen.
För allmän linje följer Vinga folkhögskola Folkbildningsrådets
riktlinjer för intyg, omdömen och behörighetsgivning. För övriga
linjer se varje utbildning!

Kostnader
Att studera på folkhögskola är gratis, men den studerande betalar en serviceavgift på 1050 per termin
för försäkring, utskrifter, läromedel, samt förmiddagsfika.
Se respektive kurs för särskilda kostnader!

Försäkringar
Alla studerande på Vinga folkhögskolas långkurser omfattas av en kollektiv olycksfallsförsäkring.

Tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättningar
Vinga folkhögskola är tillgänglig för rullstolsburna då samtliga rum
ligger på bottenplan.

Möjligheter till pedagogiskt stöd
Vi ansluter oss till ett miljörelaterat synsätt på funktionsnedsättning
och funktionshinder som begrepp. Funktionshinder och
funktionsnedsättning är inte något konstant utan kan uppstå i
mötet med den omgivande miljön. Alla människor har lika värde
och varje människa är unik. Vi ansluter oss vidare till de principer
som finns FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet.
Vi har en strävan att ta emot kursdeltagare med varierande
funktionshinder, språksvårigheter, läs- och skrivsvårigheter, sociala
problem m.m. Vi betonar den personliga utvecklingen hos personer
med funktionshinder.

CSN/SYV
Om du har frågor angående studiemedel/finansiering av dina studier så kan du kontakta skolans kontor. Det finns också möjlighet att få studievägledande samtal av kunnig personal.

Antagningsfrågor
Kursdeltagare antas ibland till kurser innan sista ansökningsdatum. Se vad som gäller för den kurs du sökt på skolans hemsida under respektive kurs.

Om en kurs ställs in
Om situationen uppstår att en kurs ställs in ges besked om detta senast 4 veckor innan kursstart. I de flesta fall beror det på att antalet kursdeltagare inte är tillräckligt många.

Utvärdering
Varje år görs en skolövergripande utvärdering i slutet av varje läsår. Den är anonym och består dels av en attitydundersökning till skolans olika verksamhetsområden, studiesituationen samt skolans utrustning och lokaler, dels av en verbal del där kursdeltagaren fritt beskriver sin studiesituation samt frivilligt besvarar ett antal frågor.

Kursvisa utvärderingar görs i den egna klassen. Utvärderingarna redovisas för kursdeltagarna innan de slutat sina studier vid skolan.

Ordningsfrågor
Kursdeltagare som använder olagliga droger under skoltid kan stängas av omedelbart från sina studier vid skolan. Rektor kontaktar i dessa situationer polisen och skolan kan kräva att
drogtester genomförs. Disciplinära åtgärder med avstängning från studier kan även bli aktuella i situationer som innehåller kränkande beteende, våld och hot samt stöld. Avstängning från skolan kan göras av kursledare och rektor tillsammans. Beslut om avskiljande från skolan och kursen avgörs av rektor.

Skolan har en handlingsplan gällande hög frånvaro som kan leda till avskiljande från studierna för kursdeltagare.

Etiska regler vid användning av internet
På skolan finns en policy vid användning av skolans internetuppkoppling och/eller vid användning av skolans bärbara eller fasta datorer som finns för utlåning.

Demokrati
Kursrådet är skolans bredaste organisation för interna och gemensamma frågor. Representanter är kursdeltagare från varje kurs, lärarrepresentant samt rektor som även är sammankallande. Ordförandeskapet innehas av kursdeltagarna och väljs terminsvis eller läsårsvis. Kursrådet sammanträder normalt tre gånger per termin. Dessutom finns i varje kurs ett lektionspass varje vecka där alla kursdeltagare har möjlighet att komma till tals.

Regler kring öppenhet och arkivering
Se Arkiv- och sekretesspolicy

Verksamhetsplan
För skolans hela verksamhet finns en verksamhetsplan för två år i taget som utvärderas varje år.

Styrelsen för Vinga folkhögskola
Skolans styrelse har sina möten på skolan vid två till tre tillfällen per termin.

Övrig information till kursdeltagare
Vinga folkhögskola följer FSR:s rekommendationer för information till studerande. Här följer den informationen du får vid kursstarten*:

 • kursansvarig lärares namn och hur du kan kontakta kursansvarig
 • kursplan och schema
 • terminstider och ledigheter
 • riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter och studieomdömen
 • frånvaroregler
 • rapporteringssystem till CSN
 • vad du själv skall ansvara för; ex. litteratur, material m.m.
 • skolans kollektiva olycksfallsförsäkring
 • tillgång och villkor för användning av skolans utrustning och utrymmen
 • etiska regler och ansvar vid användning av internet i skolans lokaler
 • villkor för avstängning och avskiljande från studier på Vinga folkhögskola
 • den studeranderättsliga standardens innehåll och innebörd för Vinga folkhögskola

* Kursstarten omfattar de 5 första studiedagarna på skolan.

Klagomål & konflikthantering
Om en studerande på Vinga folkhögskola inte är nöjd med sin situation på skolan tar man upp detta med sin kursledare. Kommer inte kursledaren och den studerande överens kan man gå vidare med ärendet till rektor och ev. efter detta till skolans styrelseordförande.

Om man inte är nöjd med beslutet här kan man överklaga till Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd, FSR, som hanterar ärendet och rekommenderar en lösning.

Vinga folkhögskola har förbundit sig att beakta FSR:s förslag och rekommendation till lösning av ärendet. Frågor gällande utfärdande av studieomdömen eller behörighetsgivning kan inte överklagas till prövning av FSR.